ReadyPlanet.com
dot dot
dot
www.bungbon.go.th
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โครงการถวายเทียนพรรษา

             เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอนจัดทำโครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2554 โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน ชาวบ้านในตำบลบึงบอนและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกันแห่เทียนพรรษาเพื่อถวายวัดในพื้นที่ ซึ่งในตำบลบึงบอนมีวัดทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่ วัดศรีสโมสร หมู่ที่ 7 คลอง 7 วัดบึงบอน หมู่ที่ 4   วัดพวงแก้ว หมู่ที่ 5 คลอง 8  และวัดคลองเก้า หมู่ที่ 1 คลอง 9
ภาพกิจกรรม อบต.บึงบอน

ร้อยบุญใหญ่ถวายพ่อหลวง
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน
โครงการเล่นน้ำวันสงกรานต์ 2559 article
ส่งเสริมกิจกรรรมกลุ่มอาชีพ ในชุมชน
โครงการคืนลูกสู่อ้อมอกแม่
วันเด็ก 2559 article
จุดเทียนชัยถวายพระพร5 ธันวาคม 2558 และปั้นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
โครงการส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยใส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยมูลใส้เดือน
อบต.บึงบอน บริการน้ำสะอาดให้ประชาชน
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
วันเด็กแห่งชาติ 2558 article
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช 2557
วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.57
โครงการคืนความสุขให้คนในชาติสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
พิธีมอบป้ายโครงการขุดลอกคลอง
ปฐมนิเทศเด็กปฐมวัย
กิจกรรมส่งเสริมเเละสนับสนุนให้เด็กได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามวัย
มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้พิการ และทุกการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน
มอบอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาคตภัย
โครงการบึงบอนร่วมใจปลูกต้นไม้ฯ(ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม)
โครงการสังคมไทยห่วงใยผู้สูงวัยสร้างสายใจรักให้ครอบครัว ประจำปี 2557 article
ซ่อมแซมถนนทรุดตัว หมู่ที่ 1
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 2014
โครงการบัณฑิตน้อย 7 มีนาคม 2557
โครงการขุดลอกคูคลองเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2557
งานวันพ่อ 5 ธันวาคม 2556
วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2556
มอบเงิน
วันเด็ก
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ยากไร้ คนพิการ และผู้ว่างงาน
คลินิกเกษตร
ฟุตซอล
๕ ธันวามหาราช
วันปิยมหาราช
รับลงทะเบียน
ผลการเลือกตั้งฯ
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงดิน
เปิดศูนย์การเรียนรู้ อรุณพัฒนา
ศูนย์ซ่อมสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน