ReadyPlanet.com
dot dot
dot
www.bungbon.go.th
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โครงการถวายเทียนพรรษา

             เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอนจัดทำโครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2554 โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน ชาวบ้านในตำบลบึงบอนและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกันแห่เทียนพรรษาเพื่อถวายวัดในพื้นที่ ซึ่งในตำบลบึงบอนมีวัดทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่ วัดศรีสโมสร หมู่ที่ 7 คลอง 7 วัดบึงบอน หมู่ที่ 4   วัดพวงแก้ว หมู่ที่ 5 คลอง 8  และวัดคลองเก้า หมู่ที่ 1 คลอง 9
ภาพกิจกรรม อบต.บึงบอน

โครงการเล่นน้ำสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2561 article
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์
โครงการผยุงธรรม ค้ำไทย
โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
โครงการเล่นน้ำสงกรานต์ สืบสารประเพณีไทย ประจำปี 2560
รักพ่อหลวง
ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ร้อยบุญใหญ่ถวายพ่อหลวง
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน
โครงการเล่นน้ำวันสงกรานต์ 2559 article
ส่งเสริมกิจกรรรมกลุ่มอาชีพ ในชุมชน
โครงการคืนลูกสู่อ้อมอกแม่
วันเด็ก 2559 article
จุดเทียนชัยถวายพระพร5 ธันวาคม 2558 และปั้นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
โครงการส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยใส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยมูลใส้เดือน
อบต.บึงบอน บริการน้ำสะอาดให้ประชาชน
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
อบต.บึงบอน ดูแลด้วยใจห่วยใยผู้ด้อยโอกาส article
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช 2557
วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.57
โครงการคืนความสุขให้คนในชาติสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
พิธีมอบป้ายโครงการขุดลอกคลอง
ปฐมนิเทศเด็กปฐมวัย
กิจกรรมส่งเสริมเเละสนับสนุนให้เด็กได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามวัย
มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้พิการ และทุกการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน
มอบอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาคตภัย
โครงการบึงบอนร่วมใจปลูกต้นไม้ฯ(ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม)
โครงการสังคมไทยห่วงใยผู้สูงวัยสร้างสายใจรักให้ครอบครัว ประจำปี 2557 article
ซ่อมแซมถนนทรุดตัว หมู่ที่ 1
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 2014
โครงการบัณฑิตน้อย 7 มีนาคม 2557
โครงการขุดลอกคูคลองเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2557
งานวันพ่อ 5 ธันวาคม 2556
วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2556
มอบเงิน
วันเด็ก
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ยากไร้ คนพิการ และผู้ว่างงาน
คลินิกเกษตร
ฟุตซอล
๕ ธันวามหาราช
วันปิยมหาราช
รับลงทะเบียน
ผลการเลือกตั้งฯ
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงดิน
เปิดศูนย์การเรียนรู้ อรุณพัฒนา
ศูนย์ซ่อมสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน