ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 

 โครงการถวายเทียนพรรษา

             เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอนจัดทำโครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2554 โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน ชาวบ้านในตำบลบึงบอนและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกันแห่เทียนพรรษาเพื่อถวายวัดในพื้นที่ ซึ่งในตำบลบึงบอนมีวัดทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่ วัดศรีสโมสร หมู่ที่ 7 คลอง 7 วัดบึงบอน หมู่ที่ 4   วัดพวงแก้ว หมู่ที่ 5 คลอง 8  และวัดคลองเก้า หมู่ที่ 1 คลอง 9
ภาพกิจกรรม อบต.บึงบอน

วันเด็กแห่งชาติ 2558 article
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช 2557
วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.57
โครงการคืนความสุขให้คนในชาติสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
พิธีมอบป้ายโครงการขุดลอกคลอง
ปฐมนิเทศเด็กปฐมวัย
กิจกรรมส่งเสริมเเละสนับสนุนให้เด็กได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามวัย
มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้พิการ และทุกการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน
มอบอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาคตภัย
โครงการบึงบอนร่วมใจปลูกต้นไม้ฯ(ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม)
โครงการสังคมไทยห่วงใยผู้สูงวัยสร้างสายใจรักให้ครอบครัว ประจำปี 2557 article
ซ่อมแซมถนนทรุดตัว หมู่ที่ 1
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 2014
โครงการบัณฑิตน้อย 7 มีนาคม 2557
โครงการขุดลอกคูคลองเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2557
งานวันพ่อ 5 ธันวาคม 2556
วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2556
มอบเงิน
วันเด็ก
พระราชดำรัส
คลินิกเกษตร
ฟุตซอล
๕ ธันวามหาราช
วันปิยมหาราช
รับลงทะเบียน
ผลการเลือกตั้งฯ
เปิดศูนย์
มอบเบี้ย
ศูนย์ซ่อมสร้างCopyright © 2011 All Rights Reserved. / BY NVPRINT_OHM

 อบต.บึงบอน 19/9 หมู่ีที่ 8  ต.บึงบอน  อ.หนองเสือ  จ.ปทุมธานี 12170 โทร.0-2577-5514-6 โทรสาร.0-2577-5514-6