ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
www.bungbon.go.th
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot
เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 และ มกราคม – กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 577 5514 - 5 ต่อ 107

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์
3. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณียื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน)
1. มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลบึงบอน (ตามทะเบียนบ้าน)
2. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่
3.ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2506 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506)
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600.-บาท
อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700.-บาท
อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800.-บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000.-บาท
 ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บึงบอน

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน ประจำปีการศึกษา 2565
รณรงค์งดการเผาตอซัง
โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน