ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
www.bungbon.go.th
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
ประชาสัมพันธ์ โครงการร่วมใจคนไทยต้องไม่โกง ประจำปี 2564

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บึงบอน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ โครงการปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2564
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่องให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
ประกาศ ขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน ประจำปีการศึกษา 2564
การเดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด 1 จังหวัด (สมุทรสาคร) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 4 จังหวัด (กรุงเทพฯ , สมุทรปราการนนทบุรี และปทุมธานี)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศรายงาน รายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงที่แก้ไข ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
คลิ๊ก.. รายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริการส่วนตำบลบึงบอน
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นการขอรับเบี้ยยังชีพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริการส่วนตำบลบึงบอน
รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการ ‼️‼️ จัดการรายกรณีเพื่อคุ้มครองเด็ก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน ‼️‼️ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอนเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา
โครงการ อบต.บึงบอนดูแลด้วยใจ ห่วงใยผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2563
ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียนเพื่อรับเี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา
กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563
การต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศผลการสรรหาฯ พนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ พนักงานจ้าง
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2562
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (61-63) ครั้งที่ 1
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561
เรื่องการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562
การยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะเเนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง (การลงคะเนนเลือกตั้งล่วงหน้า)
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบึงบอน ทั้ง 5 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน องค์การบริการส่วนตำบลบึงบอน
ประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลบึงบอน การทำเตาเผาถ่าน
ประกาศกำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562
รับโอนผู้อำนวยการกองช่าง
รับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพสำหรับผู้บริจาคในประเทศ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรการที่สำคัญในช่วงฤดูแล้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
โครงการร่วมใจคนไทยไม่โกง ประจำปี 2562
การลงทะเบียนของค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคุลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ...
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและทัศนศึกษาดูงานนองสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี
ประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน แห่งใหม่
ประชาสัมพันธ์ รับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน “ด้านสาธารณภัย ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ”
ข้อบัญญัติองค์การบริหาร่วนตำบลบึงบอน เรื่อง กิจการประปา
ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ณ บริเวณอาคารบ้านเรือน
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป 9 สิงหาคม 2562
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางท้ายซอยอัยยิการาม หมู่ 2
ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
ผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2560
ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป article
ประกาศสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส article
ขอเชิญร่วมอบรมฝึกอาชีพ หลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์
โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3 ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 article
คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอนปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
ครม.แถลงนโยบาย 11 ด้าน เน้นยุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของในหลวง
เปิดรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ เพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยในช่วงเดือน เมษายน 2559 ซึ่งมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ซึ่งจะมีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก จึงขอประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2561
โครงการส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยใส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยมูลใส้เดือน
รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2562
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอนดูแลด้วยใจหวงใยผู้ด้อยโอกาส
รณรงค์การประหยัดพลังงาน
มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 60
ประชาสัมพันธ์ ต้านภัยเอดส์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนตำบลบึงบอน (USONET)
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนตำบลบึงบอน ระหว่างวันที่ 24 - 28 ภุมภาพันธ์ 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 13 - 17 มกราคม 2557
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนตำบลบึงบอน 19 - 27 ธันวาคม 2556 article
เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานวันพ่อ 5 ธันวาคม 2556
ประกาศ เรื่องปรับโครงสร้างส่วนราชการ
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเเละผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2556
กำหนดยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2556 article
คลินิกเกษตร
วาตภัย
รับสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
รับสมัครเด็กปฐมวัย
การประชุมสภา อบต.บึงบอน ครั้งแรก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน ประจำปีงบประมาณ 2554
โครงการตรวจสารเสพติด ตำบลบึงบอนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน