ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
www.bungbon.go.th
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
สำหรับเจ้าหน้าที่

แบบแสดงเจตจำนง ตัวอย่าง

แบบใบขอยกเลิกวันลา

คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ จัดซื้อจัดจ้าง

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่

บันทึกขอหนังสือรับรอง

แบบพิมพ์บำนาญ

หลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ-2561

แบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล รบ3

ใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร62

ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม2557

ระเบียบคชจ_เดินทางไปราชการ55

ระเบียบคชจ_เดินทางไปราชการ58ฉบับ2

ระเบียบคชจ_เดินทางไปราชการ55ฉบับ3 2559

ระเบียบคชจ_เดินทางไปราชการ61ฉบับ4

ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

ใบลาพักผ่อน

ใบลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร

ตัวอย่างบันทึกข้อความสรุปผลการอบรม

คู่มือการเข้ารับบริการรักษาพยาบาล

คู่มือการลงทะเบียนผู้สูงอายุ

คู่มือการลงทะเบียนผู้พิการ

คู่มือการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

คู่มือการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ

คู่มือภาษีโรงเรือน ที่ดิน

คู่มือการชำระภาษีป้าย

คู่มือการรับนักเรียนก่อนประถมวัย

คู่มือขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษ (กรณี ขรก_ พนง_ อปท_ ถึงแก่กรรม

คู่มือขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจำของ อปท_

คู่มือขอรับบำเหน็จปกติ และเงินช่วยเหลือ (กรณีลูกจ้างประจำของ อปท_ถึงแก่กรรม

คู่มือขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน ของลูกจ้างประจำของ อปท

ารเขียนหนังสือราชการ

แบบบันทึก

การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน