ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
www.bungbon.go.th
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot
ระเบียบ กฎหมาย

พรบ_วินัยการเงินการคลัง 2561.PDF

พรบ_ฮั้ว.pdf

พรบ_ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริจ.PDF

พรบ_การขุดดินถมดิน2543.pdf

พรบ_การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น.pdf

พรบ_บำเหน็จบำนาญ2500.pdf

พรบ_อบต_.pdf

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท_ พ_ศ_2542 pdf.pdf

ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายใน2545.pdf

ระเบียบว่าด้วยการทำนิติกรรมของสภาตำบล.pdf

ระเบียบว่าด้วยการบริหารและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน2548.pdf

ระเบียบว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของอปท_2551.pdf

ระเบียบว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินฯ 2547 ฉบับ2.pdf

ระเบียบว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินฯ 2547.pdf

ระเบียบว่าด้วยการลาของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น2547.pdf

ระเบียบว่าด้วยการใข้และรักษารถยนต์2548.pdf

ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทน นายก รองนายก ประธานสภา สมาชิกสภา.pdf

ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทน นายก รองนายก ประธานสภา สมาชิกสภา ฉบับ2.pdf

ระเบียบว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น2548.pdf

ระเบียบว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น2551.pdf

ระเบียบว่าด้วยรายได้สภาตำบลซึ่งได้รับจัดสรรจาก อบจ_ 2543.pdf

ระเบียบว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการอบต_พ_ศ_2540.pdf

ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร2549(ฉบับ3).pdf

 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน